บทความพิเศษสำหรับวันนี้นโยบายของบริษัท

กลุ่มบริษัท เอส.เอ.ซี. ดำเนินงานทางด้านรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าเป็นหลัก และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งพนักงานของเรามีความชำนาญงานเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามงานในสาขาไฟฟ้าที่เราดูแลนั้นเพื่อเป็นไปตามความต้องการของ ลูกค้า

1. ลูกค้า สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดของเราเราพยายามที่จะทำตามความ ต้องการ ของลูกค้า และนโยบายสูงสุดของเราคือทำให้บรรลุ เป้าหมายของลูกค้า ดังนั้นเราจึงลงทุนในเรื่อง ของเครื่องมืออุปกรณ์ความรู้และฝึกฝนอบรม พนักงานของเราเพื่อที่จะได้ บรรลุเป้าหมายในการทำให้ลูกค้า มีความ พึงพอใจสูงสุด ในความคิดของเราลูกค้าคือ ผู้มีพระคุณ

2. คุณภาพ การดำเนินงานของบริษัทยึดมั่นในคุณภาพเป็นเลิศ เกณฑ์ที่สำคัญที่สุด ในการดำเนินงาน ของบริษัทคือ ยึดมั่นในคุณภาพของงานซึ่งกำหนด โดยทรัพยากรบุคคล และองค์กร

3. งาน การทำงานของกลุ่มบริษัท เอส.เอ.ซี มีนโยบายที่จะดำเนินการ
เพื่อคุณภาพสูงสุดดังนี้
- ทำตามความต้องการของของ ลูกค้าและเพื่อความพึงพอใจสูงสุด
- ดำเนินงานตามมาตรฐานสุ งสุดที่มี
- อุปกรณ์ทำงานเชื่อถือได้ และมีอายุตามข้อกำหนด
- ประหยัดการลงทุนโดย พิจารณาถึงผลตอบแทนเทียบกับทุนที่ลงไป
- ง่ายต่อการบำรุงรักษาและ สามารถที่จะแก้ไขต่อเติมได้ในอนาคต

ภายใต้ความรับผิดชอบของ เอส.เอ.ซี.

ติดตั้งระบบแรงสูง 11-115 เควี (ระบบสายใต้ดิน)
- ติดตั้งสายใต้ดินระบบ 11-115 เควี
- เข้าหัวสายและต่อสายในระบบสายใต้ดิน
- ก่อสร้างงานโยธาสำหรับระบบสายใต้ดิน เช่น กลุ่มท่อร้อยสาย


บริการซ่อมและบำรุงรักษา
- สถานีไฟฟ้าย่อย
- ห้องควบคุม
- ระบบไฟฟ้าในโรงงาน
- อุปกรณ์ไฟฟ้า
- ระบบป้องกันไฟฟ้า
ระบบสื่อสาร
- ออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสาร
- ตู้สาขา PABX & PBX
- ติดตั้งสายโทรศัพท์ใต้ดิน
- วิทยุสื่อสารเคลื่อนที่
- ระบบโทรศัพท์
- การสื่อสารระบบไร้สาย